Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS)

Illustrasjonsfoto Colourbox.no

Definisjoner

Hånd/arm vibrasjons syndrom (HAVS), vibrasjonsskade er en fellesbetegnelse på vevskade eller dysfunksjon i kar, nerve eller muskelskjelettsystem forårsaket av hånd/arm vibrasjon. Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) kalles også Raynaud’s vasospastiske sykdom. Dette siste navnet kommer av at sykdommen manifesterer seg først og fremst ved at man får anfall med «hvite fingre», som ved Raynaud’s syndrom, når man utsettes for vibrasjoner fra håndholdt verktøy. Imidlertid er dette bare første stadium av tilstanden. Dette dreier seg om plager som kan deles inn i tre typer:

a) Sirkulasjonsforstyrrelse

b) Nevrologiske utfall

c) Muskelskjelettplager ( artrose, periartrose, epicondylose og synoviose i slimpose eller seneskjede)

Etter hvert som sykdommen utvikles, kommer anfallene også pga. kulde, ikke bare av vibrasjoner. Det er vanskelig å si sikkert hvor lang tid det vil ta for en person å utvikle slike plager, her er det store individuelle forskjeller. Videre har det betydning hvor lenge man arbeider med vibrerende verktøy daglig, hva slags arbeid det er snakk om og hva slags frekvenser man er utsatt for.

 

Mekanismene for vibrasjonsskader er ikke kjente i detalj. Man har funnet fibrøst vev omkring små arterier og arterioler eller fortykkelse av glatt muskulatur i karene hos pasienter med vasospastiske symptomer. Det reduserte lumen kan forårsake at karet lettere kontraheres ved kuldeeksponering med følgende vasospasme. Det er ikke alltid man finner disse histologiske endringer hos pasienter, og man heller til at mye av plagene skyldes at uheldige  fysiologiske mekanismer finner sted. Normal funksjon av perifere arterielle kar krever en balanse mellom sentral tonus i det sympatiske nervesystem og lokale vasoaktive stoffer. Hos HAVS-pasienter har man for eksempel funnet større andel av adrenerge a2-reseptorer som gir en større karkontraherende effekt enn a1-reseptorer.

 Dersom du er usikker på hva dette dreier seg om, kan du se på de første par minuttene av denne filmen:

 

Her får du se slike plager, samt arbeidsoppgaver med håndholdt verktøy.

 

 Forekomst

Det er knyttet stor usikkerhet til forekomst av HAVS blant norske arbeidstakere. Visse yrkesgrupper har høy forekomst: Mekanikere, veiarbeidere, tannteknikere. I Norge meldes ca. 20-30 tilfeller til Arbeidstilsynet årslig. I Sverige er tilsvarende tall 600-1100. Det er sannsynlig at vi har en stor grad av underrapportering i vårt land.

I følge Levekårsundersøkelsen 2006 er ca. 5 % av alle yrkesaktive utsatt for vibrasjoner fra håndholdt verktøy (HAV) ¼ av arbeidstiden eller mer.

 

En snekker kan bruke håndholdt vibrerende verktøy ofte i løpet av arbeidsdagen. Illustrasjonsfoto Colourbox.no

 

En veiarbeider med trykkluftbor. Illustrasjonsfoto Colourbox.no

 

Godkjent som yrkessykdom – grader av sykdom

Raynaud`s vasospastiske sykdom, artrose, periartrose, epicondylose og synoviose i slimpose eller seneskjede oppfattes som yrkessykdom, når sykdommen er fremkalt av vibrerende verktøy.  Grad av medisinsk invaliditet settes ut fra hvor omfattende de vasospastiske og nevrosensoriske symptomene er, dvs hvor mange fingre som er involvert, hvor ofte og langvarige anfallene, om begge hender er affisert og liknende.

Det gjøres en samlet vurdering av hvilket stadium etter Stockholm-klassifiseringen pasientens plager kan innplasseres i. Dette legges så til grunn for bedømmelse av medisinsk invaliditet. Eksempelvis vil hyppige anfall med avbleking av de fleste fingre, alle phalanger hvor det også finnes nedsatt berøringssans og fingerferdighet, plasseres i stadium III med en medisinsk invaliditet på 20-29 %.

HAVS graderes etter alvorlighetsgrad, og mest brukt er «Stockholm Workshop Scales», som er to skalaer; en for vasospastiske plager og en for nevrologiske plager. NAV ber ofte om en nøyaktig angivelse av alvorlighetsgraden av HAVS, og ønsker at man bruker disse skalaene.

 

Vasospastisk gradering

  • 0: Ingen anfall
  • 1:MILD - Enkelte anfall på få fingerspisser
  • 2:MODERAT - Enkelte anfall som omfatter ytter- og mellomledd på en eller flere fingre
  • 3:ALVORLIG – Mange anfall som omfatter det hele av de fleste fingre
  • 4:MEGET ALVORLIG - Som stadium 3 og i tillegg tynnere hud på fingerspissene

 

Nevrologisk gradering

  • 0: Normal
  • 1: Periodevis føleforstyrrelse
  • 2: Hyppig føleforstyrrelse, måler nedsatt vibrasjonssans og temperatursans
  • 3: Konstant nedsatt følelse, måler sterkt nedsatt vibrasjonssans, temperatursans og topunkts diskriminering

 

Aktuelle lover og forskrifter

Forskrift om Utførelse av arbeid, kapittel 14, omhandler "Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner". kapittel 14. - du kan se den her:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-20111206-1357-017.html

 

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier, kapittel 3, gir grenseverdier for vibrasjoner.

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-20111206-1358-003.html

 

Eksponering og kartlegging

Vibrasjoner kan måles ved bruk av spesielle instrumenter. Man kan feste måleutstyret på verktøyet som brukes, og måle når det er i bruk. Anbefalte grenseverdier og tiltaksverdier kan finnes i forskriften fra Arbeidstilsynet. Det finnes «kalkulatorer» på nettet, f.eks. på nettsidene til Universitetet i Umeå, der man lett kan regne ut hvor lang tid verktøyet kan brukes for å holde seg under disse verdiene.

http://www.vibration.db.umu.se/

 

Helseundersøkelse - utredning

Hva skal vi gjøre når vi får en pasient som høres ut som han/hun har HAVS? Tenk systematisk og følg punktene under:

 

1. Primærlege skal undersøke pasienten

-Anamnese

-Klinisk undersøkelse: BT bilateralt, perifer puls, hud, sensibilitet, kraftprestasjoner, tempo, finmotorikk, reflexer.

-Blodprøver: Differensialdiagnostiske

 

-Røntgen: Hender, skuldre

 

2. Vurder om det kan bli utført en rbeidplassvurdering

 a) Allmennlege: Dersom pasienten har en bedriftshelsetjeneste, anbefales at legen ringer debbe og diskutere saken. Kontakt bedriftslegen eller bedriftsfysioterapeut og etabler et samarbeid. Hvis bedriftene ikke har bedriftshelsetjeneste, er det mulig å få bistand via NAV til å få utført et arbeidsplassbesøk med ergonomisk vurdering av saken. Dersom pasienten skal henvises til spesialistavdeling (arbeidsmedisinsk), kan slik kartlegging utføres av denne avdelingen.

b) Bedriftslege: For en bedriftslege er det enklere, vedkommende kan lett utføre et besøk på arbeidsplassen (evt. sammen med fysioterapeut/ergonom), og det kan evt. bli utført målinger og vurderinger av verktøy i bruk.

 På basis av 1 og 2, skal primærlegen vurdere behovet for spesialistundersøkelse. Det kan være nyttig dersom man er i tvil om diagnosen, og dersom det blir aktuelt å søke godkjenning som yrkessykdom for pasienten.

 

3. Spesialist skal utføre supplerende undersøkelser

Det finnes laboratorietester som kan bidra til å avklarediagnosen, for eksempel Laser doppler registrering av blodsirku­lasjonen i hånd/fingremedkuldeprovokasjonstest, test av vibrasjonssans (vibrametri), test av nervelednings­hastighet (nevrografi) og røntgenundersøkelseavhen­der og håndledd. Det er best at slike undersøkelser utføres på arbeidsmedisinske sykehusavdelinger.

 

 

Kuldeprovokasjonstest. Foto: K. Buhaug

 

 Differentialdiagnoser for HAVS

-Skade på hånd/arm: Brudd, forfrysning

-Bindevevssykdom: Sklerodermi, Systemisk lupus erythematosus, reumatoid artritt

-Karsykdom, arvelig Raynauds sykdom, atherosklerose, trombangitis obliterans, emboli

-Nevrologisk sykdom: Thoracic outlet syndrome (TOS), diffus perifer nevropati, nevropati av annen årsak (for eksempel diabetes, alkoholmisbruk)

 

Forebygging

Forebygging er her å unngå eksponering. Dersom en person har utviklet HAVS, anbefales null-eksponering, for å unngå forverrelse. Blant dem som arbeider med vibrerende håndverktøy og ikke er blitt syke, er det viktig å utføre gode risikovurderinger med målinger og vurderinger av verktøy for å sikre seg at eksponeringen ikke blir så høy at sykdom utvikles.

 

Behandling

Har man fått HAVS, er det lite som hjelper mot dette, annet enn å unngå eksponering. Varmehansker er forsøkt, og kan hjelpe i noen tilfeller. Adalat i små doser (10 mg x 2) kan hjelpe. Røykeslutt er å anbefale, røking forverrer plagene.

 

 

 

Lenker for spesielt interesserte

Faktaside som Arbeidstilsynet har:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=227580

-       Fra denne siden kan du også få tilgang til en engelsk vibrasjonskalkulator.

 

Denne lenken gir deg vibrasjonsfakta for en del håndholdt verktøy, fra Makita:

http://www.makita.no/vibrasjonskalkulator.html