Skiftarbeid

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Definisjoner

Skiftarbeid

Litteraturen bruker uttrykket skiftarbeid med mange forskjellige betydninger. Dette bør man være klar over dersom man ønsker å finne opplysninger om emnet. Skiftarbeid kan defineres på et uendelig antall måter, avhengig av antall timer man arbeider, når på døgnet man arbeider og frekvens for endring mellom typer skift. Det kan også variere mellom bedrifter hva de legger i de ulike uttrykk som er i bruk. Skiftarbeid kan defineres som arbeidstid som enten permanent eller periodevis er lokalisert til tidsrom utenfor ordinær arbeidstid, i Norge er nattarbeid definert som arbeid i tiden 2100-0600, mens skiftarbeid gjerne kan defineres til tiden 1800-0600. Man snakker videre om dagskift, ettermiddagsskift og nattskift. Skiftarbeid har mange forskjellige navn ute i bedriftene, og mange uttrykk er "slang". Betydningen av de forskjellige uttrykkene kan variere fra bedrift til bedrift. Ord som "vakt" og "turnus" er vanlige.

 

Skiftarbeid kan klassifiseres slik:

 A. Permanente skift

Permanente skiftordninger innebærer at arbeidstakeren kun jobber en type skift, f.eks. bare nattskift. Noen betegner det også som regelmessig skift.

 B. Roterende skift

Dette betyr at en og samme arbeidstaker varierer mellom forskjellige typer skift, dvs. kan jobbe ettermiddagsskift en dag, nattskift en annen dag osv. Dette skjer oftest etter en bestemt plan. Noen betegner dette som uregelmessig skift.

 C. Kontinuerlig skift

Dette betyr at det arbeides skift fra mandag til og med søndag. Skiftarbeidet inkluderer helgen, dvs. at arbeidet ikke stopper opp på arbeidsplassen. Mange bruker uttrykket hel-kontinuerlig om slikt arbeid. Andre bruker uttrykket "hel-kontinuerlig" om skift som er av samme type hele uken, f.eks. dersom man arbeider nattskift hver natt i et visst antall netter på rad. Videre har man uttrykket "døgn-kontinuerlig" skiftarbeid. Dette uttrykket brukes om arbeid som foregår døgnet rundt, men ikke søndag.

 D. Diskontinuerlige skift

Dette betyr at arbeidstakeren arbeider skift fra mandag til og med fredag, eller mandag til og med lørdag. Hele helgen er ikke inkludert.

 E. Svingskift

Svingskift er et uttrykk som betyr at man regelmessig skifter mellom typer skift, f.eks. at man jobber nattskift sju dager, og skifter til dagskift sju dager osv.. Noen arbeidstakere offshore arbeider på denne måten.

 

Menneskets sirkadiske rytme

Dette er et begrep som ofte brukes om menneskets døgnrytme. "Sirkadisk" kommer fra det latinske cirka dies som betyr cirka en dag. Døgnrytmen til en person antas å være ca. 24 timer, noe varierende fra person til person (22-25 t). Uttrykket sirkadiske kroppsfunksjoner brukes ofte om de kroppsfunksjoner som er mest aktive om dagen og som reduserer sin aktivitet om natten. Eksempler er: Kroppstemperatur, hjertefrekvens, blodtrykk og metabolisme.

Teorier om helseeffekter av skiftarbeid har ofte vært fokusert på forandringer i de sirkadiske kroppsfunksjoner. Dersom en person begynner å være våken om natten og sove om dagen, tar det omtrent sju døgn før kroppen greier å "snu" kroppsfunksjonene til å bli mest aktive om natten. Dette er en mekanisme som eksisterer i tillegg til en mekanisme vi kaller homeostatisk; der vi har et visst søvnbehov. Selv om man klarer å sove nok timer, vil kroppen likevel ikke være adaptert til en annen døgnrytme før det har gått en tid.

 

Forekomst

Hvor mange norske arbeidstakere som arbeider skift, er vanskelig å si sikkert, men Statistisk Sentralbyrå oppgir ca. 20 %, og tallet er økende. I EU regner man med at kun 25 % av arbeidstakerne har en arbeidsdag innenfor det tidsrommet vi kaller «vanlig»; mellom 8 og 16. Skiftarbeid er utbredt der arbeid må skje om natten fordi prosessen som foregår i bedriften ikke kan stanses (f.eks. i smelteverksindustri og på sykehus), eller fordi arbeidet er knyttet til natten som sådan (f.eks. arbeid i nattevaktselskaper).

Her kan du se en kort film (9 minutter) om personer som arbeider om natten, «Når du sover», der de reflekterer over hvordan det er å ha en slik jobb:

 Hvor mange som blir syke av skiftarbeidet er problematisk å oppgi, her er det store forskjeller i aktuelle publikasjoner om emnet, og det finnes ikke registerordninger som fanger opp disse problemene. Norske studier blant sykepleiere har vist at ca. 37 % har søvnproblemer av betydning, og blant offshorearbeidere er tallet 23 %.

 

Regelverk

Arbeidstid er spesielt omtalt i Arbeidsmiljøloven, kapittel 10. Her, i § 4, omtales «Alminnelig arbeidstid» og i § 11 «Nattarbeid».

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

 Videre er arbeidstid et sentralt arbeidsvilkår som fastsettes ved avtale mellom partene i arbeidslivet. Det er nyttig å gjøre seg kjent med gjeldende tariffavtaler i tillegg til de nevnte lovparagrafer.

Arbeidstilsynet har en nettside der de omtaler «Arbeidstid, alt man trenger å vite»:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78151

 

Skiftarbeid og nattarbeid er også nevnt i publikasjonen "Arbeidstilsynet om arbeidsmiljø og graviditet", der slikt arbeid nevnes i en liste over arbeidsmiljøfaktorer som kan være uheldige for den vordende mor og/eller fosteret.

 

Helseeffekter

Det finnes tusenvis av publikasjoner om skiftarbeid og mulig innvirkning på helsen. Konklusjonene fra mange av publikasjonene innen feltet er til dels selvmotsigende og/eller uklare, og det kan være vanskelig å bruke resultatene i praksis. Grunnene til at det er vanskelig å forske innen dette temaet er mange, men et viktig moment er at vi er forskjellige! Genetiske forskjeller kan ha stor betydning. Noen tåler nattarbeid uten problem, mens andre absolutt ikke gjør det. Det er her likevel gjort et forsøk på å trekke ut noen praktiske konklusjoner fra dagens kunnskap her:

 

Søvnproblemer

Nattskiftarbeidere sover ofte 1/3 mindre tid om dagen enn det de pleier å gjøre i perioder uten slikt arbeid. Dag-søvn er forskjellig fra nattsøvn både mht. lengde og struktur. De fleste nattskiftarbeidere har mindre REM-søvn og mindre dyp søvn enn ellers. Det er mulig at dette kan gi følgende plager:

- konstant følelse av å være trett/sliten

- psykisk irritabilitet

- perioder med depresjon

Søvnproblemer kan være en nokså umiddelbar reaksjon på skiftarbeid, og er nok årsaken til at mange velger å slutte i denne type arbeid.

 

Fordøyelsesbesvær

Flere studier viser at fordøyelsesbesvær er utbredt blant personer med uregelmessig arbeidstid, selv om det også er studier som ikke viser dette. Det kan se ut som om slike plager begynner å gjøre seg gjeldende etter 5 års arbeid med skiftende døgnrytme. Plagene er beskrevet både som økt forekomst av symptomer fra mage/tarm, og som økt forekomst av sykdommer som magekatarr, magesår og irritabel colon.

Problemene oppstår antagelig fordi fordøyelsen følger den sirkadiske døgnrytmen selv om personene er våkne om natten, og /eller at spisevanene kan bli uregelmessige når man arbeider på denne måten.

 

Hjerte- karsykdommer

Det finnes undersøkelser som antyder økt forekomst av hjertekarsykdom blant arbeidstakere med uregelmessig arbeidstid. De foreliggende undersøkelsene har imidlertid ikke kunnet skille effekten av type arbeid og effekten av andre faktorer av betydning, så som f.eks. røking og alkoholforbruk. Det er derfor mulig at den økte forekomst av hjerte- kar sykdommer innen gruppen skiftarbeidere har sammenheng med at disse arbeidstakerne røker mer enn andre, heller enn aty det har noe med arbeidsformen å gjøre. På den annen side kan man gjerne antyde at røkingen kan ha sammenheng med arbeidsformen. Dette illustrerer hvor vanskelig det er å gi sikre konklusjoner fra studier av skiftarbeidere. Effekten sees tydeligst hos menn, hos kvinner først etter klimakteriet.

 

Kreft

Det er vist at kvinner som har arbeidet nattskift i mange år, har økt risiko for brystkreft. Det dreier seg antagelig om en tidsperiode på mer enn ti år, og det er snakk om kvinner som kun jobber nattskift, ikke de med andre former for turnus. Det er usikkert om denne risikoen er knyttet til nattarbeider som sådan, med endringene i døgnrytmen som årsak, eller om det er andre forklaringer på dette.

 

Reproduksjon

Noen studier viser at kvinner har økt risiko for spontanaborter hvis de går nattevakt. Det er mest sannsynlig at dette gjelder kvinner som kun arbeider nattevakter, ikke de med sporadisk slikt arbeid.

 

Skader og ulykker

Det foreligger en rekke studier av skiftarbeid og ulykker. Nattarbeid kan gi økt forekomst av både skader og ulykker. Dette er tydeligst vist fra studier på sykehus, det antall feil-behandlinger av pasientene øker om natten. Mange studier fra industrien innen dette feltet viser merkelig nok at nattarbeid ikke gir noen økt forekomst av skader. Det kan tolkes i lys av at mange aktiviteter stoppes om natten, og dermed reduseres risiko for skader og ulykker. Mange av disse studiene har imidlertid blitt utført av industrien selv, eller blitt betalt av industrien – og man kan filosofere over om dette kan ha påvirket resultatene. Økonomiske hensyn er sterke når det skal besluttes om arbeidet skal utføres døgnet rundt.

 

Følger for familieliv og sosiale aktiviteter

Skiftarbeideren har ofte fri når andre ikke har det, og sover eller er på jobb når andre har fri. Dette kan gi sosial isolasjon, og medføre at man får liten tid til familie og venner. Hva dette betyr i praksis, er vanskelig å vite. Teoretisk sett kan dette gi problemer som igjen kan ha innvirkning på helsen. Forhold som økt forekomst av mentale symptomer, familiære problemer og rusmiddelproblematikk er blitt foreslått å ha sammenheng med skiftarbeid.

 

Bladet Arbeidervern har en grei oppsummering av plager og følger av skiftarbeid på nettsiden sin;

http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=79361

Etaten foreslår forskjellige løsninger på ting, for eksempel «velg mormor som sjåfør» - det gjelder visst om noen skal på jobb eller hjem etter jobb om natten. Tanken er sikkert god, men vi har ikke alle en mormor som står klar med bilen!

 

Her er en figur som illustrerer kompleksiteten som angår skiftarbeid og helse. Er det skiftarbeidet som fører til sykdom i seg selv, eller kommer de skadelige effektene av at de ansatte endrer adferd pga. skiftarbeidet (f.eks. at de drikker mer kaffe og røker mer; vanlig måte å holde seg våken på)? Er det søvnforstyrrelsene som gir sykdom, eller er det skiftarbeidets endringer i biologiske rytmer? Er det søvnforstyrrelser som gir adferdsendringer? Det er vanskelig å gi svar.

 

Forebyggende tiltak

Organisatoriske forhold

Dersom skiftarbeid kan unngås, er dette helt klart best for helsen. Hvis man må benytte seg av nattarbeid, er det en fordel at det arbeides mindre enn sju netter i strekk, slik at den sirkadiske rytmen ikke snus. Videre anbefales kort tid mellom hver skiftrotasjon. Overtid kombinert med skiftarbeid bør unngås. Skiftplanene skal settes opp i god tid, og skal ikke endres. De ansattes medbestemmelse i skiftplanleggingen tillegges stor vekt for å unngå stressreaksjoner.

 

Måltider

Som for mennesker forøvrig, er det av betydning å spise regelmessig, med et varmt måltid hver dag. Man bør ikke spise for mye, man bør ikke spise for lite og man bør unngå småspising. For nattskiftarbeidere anbefales et stort måltid på slutten av natten, dvs. når fordøyelsessaftene forventes å starte sin aktivitet for dagen.

 

Søvn

For nattskiftarbeidere er det viktig å avsette tilstrekkelig tid til søvn. En rekke praktiske forhold er forøvrig av betydning:

- Lydisolert soverom, ikke soverom ut mot trafikkert vei.

- Lystette gardiner.

- Telefonsvarer, eller å ta ut telefonkontakten når man sover.

- Ringeklokke på døren som slås av.

- Sovepiller bør unngås!

 

Familie og fritid

Det anbefales ikke å ha ekstrajobb om dagen for de som jobber om natten (med mindre det foregår i lengre friperioder). Særlig anbefales ikke å planlegge pass av egne barn om dagen når man arbeider om natten.

Informasjon til familien er viktig - det er viktig for nattskiftarbeideren å forstå sin begrensning, og sørge for at familien forstår den også.

 

Helsekontrollen

For en bedriftslege kan det være nyttig å foreta helsekontroller av skiftarbeidere. Anamnesen er viktig - som alltid. Anamneseopptak kan i denne sammenhengen utnyttes "terapeutisk". Dvs. at dersom man f.eks. med et målrettet spørsmål til en skiftarbeider får vite at vedkommende ikke pleier å sove mer enn to timer i døgnet i perioder med nattskift, og samtidig klager over familieproblemer, så kan dette være et utgangspunkt for en samtale med konstruktive råd og veiledning. Det anbefales at lege/sykepleier tenker aktivt forebyggende i løpet av anamneseopptaket, og at samtalen styres til å ha f.eks. følgende innhold:

 A. Faktiske forhold som er relatert til skiftarbeidet:

- type skift; hvor lange er skiftene, hvor mange skift jobbes før man har fridag, om det er regelmessighet i organiseringen av skiftene, om det arbeides overtid

- søvnvaner

- måltider

 

B. Symptomatologi som kan være relatert til arbeidet:

- søvnproblemer

- fordøyelsesbesvær

- problemer relatert til familie

- mentale symptomer

- livsstil, herunder forbruk av rusmidler

 

Det anbefales ikke å bare fokusere på sykdommer og betydelige sykdomssymptomer som kan relateres til skiftarbeidet. En rekke av de relevante problemer som er knyttet til skiftarbeidet er av en slik art at de kan oppfattes som bagatellmessige og derfor ikke kan bli nevnt spontant. Viktige forebyggende tiltak kan være tilknyttet nettopp denne "bagatellen".

 

 Klinisk undersøkelse

- Følg opp symptomatologi

- Fokuser på mental status

- Følg livsstilsparametre: Vekt og blodtrykk kan undersøkes.

 

Behandling

«Behandling» av problemer knyttet til skiftarbeid er primært å bruke de ti rådene nevnt ovenfor. Noen kan ha nytte av lysterapi. Tablettbehandling i form av melatonin er foreløpig ikke vanlig i bruk i Norge, da det er usikkerhet mht. langtidseffekter av medikamentet. Bruk av sovemedisiner anbefales ikke, pga. utvikling av avhengighet – og skiftarbeidere skal helst kunne arbeide i lengre tid.

 

Lysbehandling brukes av en del personer som strever med å mestre skiftarbeidet. Da kan man bruke en slik lampe som du ser her.

 

Referanser for spesielt interesserte

En oversiktsartikkel som drøfter hvordan man kan unngå problemer med skiftarbeid og behandlingsmetoder finner du her:

Pallesen S, Bjorvatn B, Magerøy N, Saksvik IB, Waage S, Moen BE. Measures to counteract the negative effects of night work. Scand J Work Environ Health. 2010 Mar;36(2):109-20.