Viktige begrep og uttrykk som angår arbeidsmiljøarbeid

Det er fort gjort å gå seg vill i begrep i arbeidsmiljøverdenen, derfor listes opp noen fakta her.

 

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (AML) er den lov i Norge som omhandler hvilke forhold vi skal ha på arbeidsplassene. Dette er en såkalt «rammelov», som stort sett gir overordnede beskrivelser av hvordan forholdene skal være. Detaljer for dette er beskrevet i Forskrifter som hører til Arbeidsmiljøloven, og forskriftene kan igjen ha Veiledninger med ytterligere tips og detaljer.

Loven ble fastsatt 17. juni 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.

http://www.arbeidstilsynet.no/lov.html?tid=78118

 

Arbeidsmiljøutvalg

I følge Arbeidsmiljølovens skal alle virksomheter med 50 eller flere arbeidstakere ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet. Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget skal være pådriver i verne- og miljøarbeidet og følge opp at saker blir utført. Det er her man formelt kan ta opp saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsmiljøloven overholdes. Videre skal Arbeidstilsynet gi informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder og hvorledes de kan overholdes.

Sentralt har vi Direktoratet for Arbeidstilsynet som ligger i Trondheim. Landet er delt inn i sju regioner med hvert sitt regionskontor. Arbeidstilsynet har både juridiske, tekniske, yrkeshygieniske og medisinske fagfolk.

Arbeidstilsynet har laget en presentasjonsvideo om sin aktivitet, den kan du se her:

 

Internkontroll

Internkontroll er en viktig del av bedriftshelsetjenestens hverdag. Forskrift om internkontroll trådte i kraft 1/1 1997, sist endret 2/12 2011.

Den som er ansvarlig for en bedrift, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Forurensningsloven (dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker)
 • Genteknologiloven
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Produktkontroll-loven
 • Sivilbeskyttelsesloven
 • Strålevernloven

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Forskriften understreker arbeidsgivers ansvar for å dokumentere at bedriften har et system for styring og kontroll av arbeidsmiljø og sikkerhet, at lover og forskrifter overholdes. Kravene til dokumentasjon er ment å skulle stimulere virksomhetens egenaktivitet, slik at bedriften faktisk sjekker hvordan det står til med disse forholdene i egen bedrift. Bedriftene må lage systemer for f.eks. vernerunder i bedriftene, regelmessige kartlegginger, risikovurderinger og møter med de ansatte som en del av internkontrollsystemet.  Bedriften har på denne måten ansvar for kontroll av seg selv, og Arbeidstilsynet vil etterspørre om systemet deres er på plass ved inspeksjoner i bedriften.

Bedriftshelsetjenesten kan i mange tilfelle være en god hjelp for bedriftene i arbeidet med å etterkomme kravene i «Internkontrollforskriften».

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78002

 

Risiko og risikovurdering

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Uttrykket brukes mye i arbeid for et bedre arbeidsmiljø.

En risikovurdering er en form for kartlegging. Det er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at man kan vurdere om man har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller må i gang med forebyggende tiltak. Målet er at ingen blir skadet eller syk.

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Tillitsvalgte

Mange yrkeskategorier har egne fagforeninger med egne tillitsvalgte på arbeidsplassen. Fagforeningene kan ofte ha nyttig informasjon om arbeidsplassene til ansatte med samme type arbeid, og vil på denne måten kunne være en nyttig samarbeidspartner for bedriftshelsetjenesten. Det er i slike sammenhenger viktig å også ha kontakt med arbeidsgiversiden, for å unngå ensidige vurderinger av forholdene.

Videre kan fagforeningene ofte være behjelpelige med å formidle informasjon til sine medlemmer, enten ved hjelp av informasjonsmøter eller ved utdeling av skriftlig materiale. De er ofte aktive i arbeidsmiljøsaker, men har ikke noe spesifikt ansvar for arbeidsmiljøforholdene på en arbeidsplass. Det er viktig å være klar over dette, da tillitsvalgte iblant kan ha en annen agenda enn å skape trygge arbeidsplasser. De kan f.eks. prioritere høy lønn fremfor sikkerhet i visse situasjoner. Et eksempel på dette er at en fagforening kan støtte at ansatte får tillegg i lønnen for å ha et risikabelt arbeid, heller enn å arbeide for å bedre arbeidsforholdene.

 

Verneombud

Verneombudet er arbeidstakernes representant i verne- og miljøspørsmål. Det skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven skal ha verneombud.

Verneombudet velges av og blant arbeidstakerne. Verneombud skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene, men det er ikke et absolutt krav.Det er arbeidstakerne alene som avgjør hvem som skal være verneombud.  Arbeidstakerne kan likevel ikke velge arbeidsgiver eller den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted. Arbeidsledere er valgbare, men bør ikke velges, da det lett kan bli konflikt mellom rollene som verneombud og arbeidsleder. Verneombudene velges for to år av gangen.

 

Verneombudets oppgaver

1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven.

 

2. Verneombudet skal særlig påse:

a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare

b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand

c) at arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring

c) at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte

e) at meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

 

3. Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes -eller helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke inne rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.

 

Stansingsrett

Dersom verneombudet mener at det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om det kan fortsette.

 

Hovedverneombud

Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hvis det er tvil om hvilket verneombud en sak hører inn under, kan hovedverneombudet avgjøre dette. Ut over dette har ikke hovedverneombudet noen alminnelig myndighet til å styre eller bestemme over det enkelte verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet skal med andre ord ikke utøve verneombudets funksjon når verneombudet fungerer tilfredsstillende på sitt område. Hovedverneombudet skal sitte i arbeidsmiljøutvalget.

Valg av hovedverneombud  kan enten skje ved at verneombudene velger hovedverneombudet, eller ved at lokale fagforeninger utpeker hovedverneombudet etter bestemte regler.

 

Verneleder

Større bedrifter kan ansette egen sikkerhetsingeniør eller verneleder som særlig skal ta seg av ulykkesforebyggende arbeid i bedriften. Noen virksomheter har verneleder organisert utenfor bedriftshelsetjenesten.

 

Regelverk:

Du kan lese mer om verneombud og Arbeidsmiljøutvalg i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning, utgitt av Arbeidstilsynet 1. januar 2013. her:

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236077